Villkor

Smashit Cosmetics Webb-villkor. Smashit ® och Smashit Cosmetics ® är registrerade varumärken. Vänligen läs användarvillkoren innan du besöker webbplatsen. Denna webbplats görs tillgänglig av Smashit Cosmetics och är avsedd endast för informationsändamål. Genom att använda webbplatsen eller ladda ner material godkänner du användarvillkoren som angetts i detta tillkännagivande. Begränsat tillstånd I enlighet med de villkor som presenteras i detta avtal ger Smashit dig en icke-exklusiv och begränsad rätt som inte kan överföras att få tillgång till, använda och visa denna webbplats och material därifrån. Du förbinder dig att inte störa eller försöka störa webbplatsens funktioner på något sätt. Smashit tillåter dig att läsa och hämta ner information ("Material") på den här webbplatsen ("Platsen") endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna auktorisering innebär inte en överföring av äganderätten till Materialet och kopior av Materialet och gäller med följande begränsningar: 1) på allt Material som hämtas måste du behålla all copyrightinformation och andra anmärkningar om äganderätt som finns i Materialet; 2) du får inte ändra Materialet på något sätt eller reproducera eller offentligt visa upp, framföra eller distribuera, eller på annat sätt använda dem i offentligt eller kommersiellt sammanhang; och 3) du får inte överföra Material till någon annan person, med undantag för om du upplyser denna person om de skyldigheter som detta medför enligt dessa användarvillkor och den andra personen godkänner villkoren. Du förbinder dig att följa alla ytterligare restriktioner som meddelas på Platsen allteftersom den då och då uppdateras. Denna Plats, inklusive allt Material, är upphovsrättsskyddat världen över genom internationell lagstiftning och avtal. Du förbinder dig att följa alla upphovsrättsliga regler och lagar världen över när du använder den här Platsen och att förhindra oauktoriserat kopierande av Material. Förutom där det uttryckligen anges ger Smashit dig inte någon rättighet att använda patent, varumärken eller upphovsrättsskyddat material. Ansvarsbegränsning MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. SMASHIT GARANTERAR INTE ATT MATERIALET SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS GENOM DENNA WEBBPLATS ÄR HELT KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT SAMT ATT ÄVEN RÅD, ÅSIKTER, YTTRANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS GENOM DENNA WEBBPLATS KAN VARA INKORREKTA ELLER OFULLSTÄNDIGA. OM DU VÄLJER ATT LITA TILL SÅDANA ÅSIKTER, RÅD, YTTRANDEN, ANTECKNINGAR ELLER INFORMATION SKER DETTA PÅ EGET ANSVAR OCH EGEN RISK. SMASHIT FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT EFTER EGET GOTTFINNANDE KORRIGERA EVENTUELLA FELAKTIGHETER ELLER LÄGGA TILL MATERIAL SOM SAKNAS PÅ ALLA DELAR AV WEBBPLATSEN. SMASHIT KAN NÄR SOM HELST OCH UTAN FÖRVARNING GÖRA ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN, MATERIAL OCH PRODUKTER, PROGRAM, TJÄNSTER ELLER PRIS (OM NÅGOT) SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN. DENNA WEBBPLATS, INFORMATIONEN OCH MATERIAL PÅ PLATSEN SAMT PROGRAMVAROR SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ PLATSEN I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN ATT NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG GES, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG PÅ ANNANS RÄTTIGHETER ELLER ATT MATERIALET/PROGRAMVARAN FUNGERAR FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Tredje parts webbplatser Smashit har på denna Plats listat länkar till webbplatser som drivs av enheter utanför företaget. Om du använder dessa webbplatser lämnar du Platsen. Om du bestämmer dig för att besöka en länkad webbplats gör du detta på egen risk och det ligger på ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot virus eller andra destruktiva element. Smashit ger inga garantier, utfästelser eller rekommendationer gällande innehållet på länkade webbplatser, den information som presenteras eller de produkter och/eller tjänster som beskrivs där. Länkar innebär inte att Smashit eller Platsen sponsrar, rekommenderar, förknippas eller associeras med eller är juridiskt auktoriserade att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller upphovsrättsmärkning som tillhör Smashit eller någon av dess samarbetspartners eller dotterbolag. Externa länkar till Platsen Alla länkar till Platsen måste godkännas skriftligen av Smashit, förutom de länkar i vilka: (i) länken endast består av text och enbart innehåller namnet "Smashit Cosmetics."; (ii) länken pekar enbart till www.smashit.se och inte till djupare liggande sidor; (iii) länken, då den aktiveras, visar sidan i fullformat i ett fullt funktionellt och navigerbart webbläsarfönster och inte i en ram på den länkade webbplatsen och (iv) utseendet, positionen och andra aspekter av länken inte skapar den felaktiga uppfattningen att en enhet eller dess aktiviteter ar associerade till eller sponsras av Smashit, eller riskerar att skada eller minska den goodwill som förknippas med namn och varumärken som tillhör Smashit och dess samarbetspartners. Smashit förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, återkalla denna rätt att länka. Information som lämnas av dig All personligt identifierbar information som du lämnar till Smashit genom denna Plats skyddas av den integritetspolicy som är associerad till Platsen. Smashit begär inte att du ska, och du bör heller inte, skicka konfidentiell eller rättighetsskyddad information till Smashit genom Platsen. Du godtar att information eller material som du, eller individer som agerar i ditt ställe, gör tillgängligt för Smashit inte anses vara konfidentiellt och sakna äganderätt. Genom att göra information eller material tillgängligt ger du Smashit obegränsat, oåterkalleligt och världsomspännande tillstånd att avgiftsfritt använda, reproducera, visa upp, offentligt framföra, sända och distribuera sådant material och information. Du godtar vidare att Smashit äger rätten att fritt använda idéer, koncept och know-how som du eller individer som agerar i ditt ställe gör tillgängligt för Smashit. Vidare godtar du att Smashit inte vill att du, och du garanterar att du inte ska göra sådan information tillgänglig som är ärekränkande, hotfull, obscen, trakasserande eller på annat vis olaglig, eller som innehåller material som du inte har äganderätten till. Skadeståndsbegränsning SMASHIT OCH DESS SAMARBETSPARTNERS KAN INTE I NÅGOT FALL GÖRAS ANSVARIGA INFÖR NÅGON ENHET FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR SOM EN KONSEKVENS (DETTA INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE INTÄKTER, AVBRUTNA/INSTÄLLDA AFFÄRER, FÖRLUST AV INFORMATION, PROGRAMVARA ELLER ANDRA DATA I DITT DATABEHANDLINGSSYSTEM) AV ANVÄNDANDET AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA INNEHÅLL, MATERIAL OCH FUNKTIONER PÅ WEBBPLATSEN ELLER PÅ NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SMASHIT ÄR MEDVETNA OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Ändringar Smashit förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort hela eller delar av detta avtal. Ändringar av detta avtal träder i kraft när dessa meddelats. Ditt fortsatta användande av webbplatsen efter att ändringar i detta avtal har meddelats innebär ett godkännande av ändringarna. Smashit kan när som helst avsluta - tillfälligt eller permanent - eller ändra valfri del av Smashit:s Plats. Detta inkluderar tillgängligheten för funktioner på Platsen. Smashit kan även införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa tillgången till delar av eller hela Platsen utan förvarning eller ansvar. Smashit kan återta auktorisation, licens och rättigheter som givits enligt ovan. I sådant fall skall du omedelbart förstöra allt Material. Internationella användare och tillämplig lag Denna Plats kontrolleras, drivs och administreras av Smashit från deras kontor i Sverige. Smashit utlovar inte att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Sverige och tillgång till det från områden där innehållet är olagligt eller är förbjudet. Det är inte tillåtet att använda Platsen eller att exportera Material på sätt som strider mot Sverige:s exportlagar och regleringar. Om du besöker Platsen från en plats utanför Sverige är du själv ansvarig för att följa lokala lagar. Dessa användarvillkor gäller enligt de lagar och regler som är tillämpliga i Sverige. Detta avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Smashit och dig gällande användandet av Platsen. Alla rättsliga åtgärder du vidtar som en följd av din användning av Platsen måste inledas inom ett (1) år efter att grund för talan uppstått. Om behörig domstol finner att en bestämmelse, eller del därav, i detta avtal i något avseende inte gäller, skall den bestämmelsen så långt möjligt hävdas i enlighet med avtalets syfte och resten av avtalet skall fortsätta gälla. Copyright © Smashit Cosmetics.